سعید مذبوحی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) سعید مذبوحی
Previous Months Home Archive شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ فروردین ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ آذر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ More ...
      هم اندیشی مطالعات برنامه درسی ()
مفاهیم، تمایزات و تعاریف در برنامه درسی by: سعید مذبوحی

 

برنامه درسی به عنوان راهی که باید طی شود برنامه درسی به عنوان یک اصطلاح در گفتمان آموزشی در معانی مختلفی به کار برده می شود در کلی ترین حالت به آنچه مدارس تدریس می کنند و در جزعی تر ین حالت به عنوان یک فعالیت آموزشی که برای یک دانش آموز بر اساس یک دیدگاه مشخص در یک زمان تعریف می گردد و از ریشه ی لاتین ( (currere راهی که باید پیموده شود گرفته شده است این مفهوم یک جاده و مجموعه ای از موانع یا وظایف را شامل می شود که فرد برای رسیدن به هدف باید بپیماید پدیده ای که دارای آغاز وپایان است

برنامه درسی به عنوان تجارب مدرسه ای

برنامه درسی همچنین به عنوان آنچه که دانش آموز تحت سرپرستی مدرسه یاد می گیرد در نظر گرفته شده است این تصویر از برنامه درسی توسط مربیان پیشرفت گرا در طول دهه ی 1920 م ایجاد شده است و برای تاکید بر عقاید چندی که آنها برای هر نوع مفهوم مقتضی آموزش و پرورش به عنوان مرکزیت در نظر گرفته اند. آنها معتقدند برنامه درسی واقعی برای دانش آموز ان است که تفاوتی در زندگی او ایجاد کند و این بوسیله تجربه حاصل می شود.

  سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی

طراحی یک برنامه تربیتی به وسیله دامنه وسیعی از تصمیمات تحت تاثیر قرار می گیرد این تصمیمات از سطوح کلان سیاسی آغاز می شود و در سطح معطوف به تصمیمات ویژه در موقعیت های آموزشی و مواد یادگیری ادامه می یابد

تعریف برنامه درسی

برنامه درسی یک دوره، مدرسه و کلاس می تواند به عنوان مجموعه ای از رویدادهای از قبل طراحی شده در نظر گرفته شود که به نتایج تربیتی برای یک یا بیش از یک دانش آموز منجر می شود این تعریف به چند ویژگی در برنامه درسی اشاره می کند مجموعه ای از رخدادها و تدابیر، همراهی برنامه درسی با فرایند برنامه ریزی و قصد ونتایج تربیتی که افراد را در گستره وسیعی تحت تاثیر قرار میدهد

 برنامه درسی قصد شده و عملیاتی

 این مفاهیم به تمایز بین آنچه در اهداف ، محتوا، فعالیتها و توالی مراحل از قبل طراحی شده و آنچه که به طور واقعی در کلاس درس اتفاق می افتد اشاره می کند برنامه درسی که از قبل طراحی و تدوین گردیده است و آماده  اجرا در مکان های آموزشی مختلف می باشد برنامه درسی قصد شده گفته میشود در حالی که برنامه درسی عملیاتی مجموعه بی نظیری رویدادهایی است که در یک کلاس درس رخ داده است و به آنچه بین معلمان با یک دیگر و دانش آموزان اتفاق می افتد برای انتقاد و یا تحسین از برنامه درسی عملیاتی نیاز است شخص در یک موقعیت مشاهده گر باشد و آنچه را که به شکل واقعی در فعالیتهای کلاس درس می گذرد مشاهده کند.

نظریه هنجاری و توصیفی در برنامه درسی

در سطح تئوریک این تفاوت مشخص و آشکار است که تئوری هنجاری با تفصیل و توجیه یک مجموعه از ارزش ها در ارتباط است هدف آن فراهم نمودن موارد موثر برای ارزشمندی اهداف یا بیان منحصر به فرد بودن آنهاست.

نظریه توصیفی در حوزه برنامه درسی به بیان آنچه اتفاق افتاده وچگونگی وقوع آن می پردازد  و توصیف کننده موقعیت ها می باشد این دو نظریه از یک دیگر تاثیر می پذیرند و نوعی تعامل میان آنها برقرار است.

آانتشار برنامه درسی

این مفهوم تقریبا در تمامی سطوح آموزش و پرورش از کلی ترین تا اختصاصی ترین سطح تصمیمات برنامه درسی رخ می دهد.

انتشار برنامه درسی از تغییر برنامه درسی کلی تر و گسترده تر است انتشار برنامه درسی بستگی قابل توجهی به قدرت، درک، تعهد و حمایت معلم از برنامه درسی و بازده تربیتی دارد از جمله راهها و عوامل انتشار برنامه درسی عبارتند از رسانه های عمومی، برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزشی برای مدیران ومعلمان، مطالعات تابستانی در ارتباط با برنامه جدید، مشارکت معلمان در تدوین مواد درسی و طراحی برنامه درسی ،تغییرات جدول زمانی و الزامات ورودی به دانشگاه ها.

  Comments ()
برنامه درسی سیستماتیک by: سعید مذبوحی

                      برنامه درسی سیستماتیک                                 

 

این برنامه درسی به مواد و موضوعاتی با اعتبار و بنیادین اشاره میکند که به واسطه آن دانش آموزان و دانشجویان برای حضور و فعالیت در مدرسه و زندگی آماده می شوند. در مواقع دیگر برنامه درسی نظام­مند به عنوان ابزار اصلی و مهم جهت مهیا سازی نیروی کار آتی جامعه تلقی   می شود و کشور ایالت متحده را قادر می سازد تا نیاز (نخبگان) قرن 21 را که دارای قدرت تفکر سطح بالا و دانش گسترده در علم و ریاضیات و فناوری برخوردارند برآورده سازد.

بعضی از گروهها، برنامه درسی آکادمیک را به عنوان ابزاری برای اثربخشی و مؤثر بودن از نقطه نظر محتوا تلقی می کنند. برنامه درسی آکادمیک را می توان در بسیاری از بافت (زمینه ها) مشاهده کرد. برای مثال برنامه های آموزشی برای ارتش، صنعت و آئین مذهبی حول برنامه درسی آکادمیک استوار است چراکه به واسطه آن یکپارچگی مدنظر در این حوزه محقق می گردد. برنامه درسی استاندارد مدار کنونی خود شاهد زنده ای بر کفایت و خوبی گرایش برنامه درسی آکادمیک محور می باشد.

موضوع محوری برنامه درسی آکادمیک کنترل و نظارت می باشد. اهداف تجویز شده به همراه استانداردهای لازم توصیه می شود. اهداف آموزش، نمرات، نتایج تستها و دیگر شواهد برای ارزیابی پیشرفت در راستای اهداف و استانداردها به کار می رود. و نیاز و ضرورت جهت اصلاح سازی را یادآوری می کند. برنامه درسی استاندارد محور ایالتها را ملزم میک ند که محتوای استاندارد را باید در خواندن و ریاضیات توسعه و هنر و آزمون هایی که به این استانداردها در پایه های سوم تا هشتم مرتبط هستند را اجرا کنند و بدین صورت محتوای استانداردهای دانش و ارزیابی به وجود می آید.

در این برنامه درسی ایالتها باید پیشرفت در راه رسیدن به اهداف برای موفقیت بهتر، توسط همه­ی دانش آموزان یا حداقل 95 درصد از آنهایی که به هدف عملکردی در سطح کارآیی یا بالاتر از آن تا پایان سال تحصیلی 2014-2013 رسیده اند، را اندازه گیری کند. دانش آموزانی که نماینده گروههای نژادی، قومی و زبانی مختلف هستند باید در ارزیابی شرکت کنند. مدارسی که طی دو سال متوالی در رسیدن به این اهداف شکست خورده اند یا تحت عنوان نیازمند بهبود، یا تعطیلی، علامت گذاری شوند و نواحی ملزم و مسئول هستند در فراهم نمودن مقدمات سوادآموزی و علم حساب برای پیشرفت دانش آموزان و انتقال و ارتقا آنها از مدرسه به دانشگاه. به عنوان مثال کالیفرنیا، برنامه نظام­مند خود را با تأکید بر روی ریاضیات و خواندن در مدارس ابتدایی شروع کرد و از مجموعه محدودی از کتابها در خواندن و ریاضیات استفاده کرد که به نظر می رسید یک روش شناسی مطلوب را مطرح می کردند.

  Comments ()
Recent Posts Desirable pattern of student culture in the holy Qur'an مفهوم و تعاریف فرهنگ: لیست مجلات آی اس آی در حوزه علوم تربیتی و تعلیم و تربیت انواع الگوها در حوزه برنامه درسی: کالبد شکافی نقش وجایگاه برنامه درسی در آموزش و مراقبت کودکان پیش دبستان پیشنهاداتی در مورد بازی با کودکان وجذابیت فرایند یادگیری تاثیر بازی بر رشد مهارتهای ارتباطی -اجتماعی کودکان پیش دبستانی تشریح علم از دانش پایه (دوره ابتدایی ) تا (ph.d)دکترای تخصصی اسلام دین فطرت اصول تربیت در اسلام
My Tags بازی (٢) تربیت (٢) برنامه درسی (٢) اسلام (٢) مطالعات برنامه درسی (٢) کودکان پیش دبستانی (٢) مهارتهای ارتباطی و اجتماعی (۱) الگوی مطلوب (۱) مراجع برترفارسی (۱) تشریح علم (۱) دانش پایه (۱) دانشجو (۱) فرهنگ (۱) خلاقیت (۱) یادگیری الکترونیکی (۱) الگو (۱) اصول (۱) مجلات (۱) کتابهای الکترونیکی (۱) پیشنهادات (۱) آی اس آی (۱) دکترای تخصصی (۱) تاریخ برنامه درسی (۱) یک قرن اخیر (۱) تفاوتهای جنسیتی (۱) مفاهیم (۱) تکنولوژی (۱) خارجی (۱) قران (۱) تعاریف (۱) فطرت (۱)
My Friends سایت ( civilica) مقالات علمی کتابخانه دیجیتالی حوزه سایت اطلاع رسانی همایش های بین المللی جستجوی مجلات علمی خارجی IsI دانشگاه علامه طباطبایی راهنماها و موتورهاي کاوش فارسي راهنماها و موتورهاي کاوش پايان‌نامه‌ها جستجو در منابع اطلاعاتي کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي ديجيتالي فارسي منابع اطلاعاتي کتابخانه‌هاي ديجتالي دانشگاه‌هاي ايران قرآن کريم، نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه راهنماي دانشگاه‌هاي جهان وبلاگ دکتر قره داغی انجمن تکنولوژی آموزشی دانشجویان ایران انجمن مطالعات برنا مه درسی ایران وبلاگ دکتر اکبر مومنی تالار همیاری ایرانیان وبلاگ دکترمصطفی زاده باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis